Förändring som tillstånd

Lyckade förändrings- och utvecklingsarbeten har några gemensamma nämnare:

  • en gemensam och konkretiserad målbild
  • var och en vet vad de ska göra och har förutsättningar att göra det
  • hög grad av tillit och trygghet
  • följ upp hur det går och gör anpassningar när det behövs

Success Board kan användas till förändringar som: nya arbetssätt, verksamhetsutveckling, nyetableringar, organisk växt, omorganisation, förbättrad arbetsmiljö, besparingar, kvalitetssäkring, omvärldsförändringar,  sviktande resultat etc

Förändring tar tid
Success Board är en metod baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet för att systematiskt genomföra förändringar. Att vara systematisk och att hålla ut är viktigt i allt förändringsarbete. Förändring tar längre tid än man tror och det är vanligt att ge upp när man stöter på motgångar och motstånd. All förändring har inslag av motstånd och motståndet ska ses som viktig information för att lyckas. Alla har lättare för att göra som tidigare, än att göra nytt.

Förändring är genomförd när vi gör på andra sätt än vad vi gör idag och beskriver verksamheten och arbetsvardagen på ett annat sätt. Det är beteenden som ska förändras. Var och en behöver därför få tid att processa varför förändringen ska göras, vad den innebär för en själv, andra och företaget samt som behöver göras för att genomföra den.

Så funkar Success Boarden

I Success Board tydliggör ni tillsammans målen och gör en nulägesanalys av vad som fungerar bra respektive mindre bra idag. Vad som talar för respektive emot att ni kommer lyckas med den förändringsresa ni vill, eller måste, göra. Vilka fallgropar som kan finnas på vägen och som ni kan behöva fylla igen. Därefter gör ni en plan för genomförande och uppföljning. Det kan handla både om uppgifter som ska göras och vanor som ska etableras.

Success Boardens 5-stegs metod hjälper er att:

• tydliggöra de förändringar ni vill göra och inventera nuläget, både plus och minus
• gemensamt komma med idéer till åtgärder och förbättringar
• fatta beslut om vad som ska genomföras och upprätta en handlingsplan
• genomföra det ni bestämt och löpande följa upp hur det går
• utvärdera ert förändringsarbete och vilka vinster ni har uppnått

En användarmanual som tar er genom de fem stegen med tydliga instruktioner och frågeställningar.

Ni avgör hur mycket stöd ni vill ha från någon av våra Sustainkonsulter.

Ni får en gemensam förändringsboard för gruppen och var och en får en egen board för sitt eget arbete.