Självledarskap kommer bli ett väldigt centralt begrepp framöver. Begreppet är relativt nytt i arbetslivet men är egentligen ingen ny företeelse eftersom vi alltid leder oss själva genom att gå till jobbet, genom hur vi interagerar med andra och de val vi gör i livet. Självledarskap handlar om att göra medvetna val utifrån egna värderingar, vara mindre utifrånstyrd och ha förmågan att styra sina tankar och beteenden mot önskat mål.

I det nya arbetslivet kommer den som lyckas ta positionen som ”Regissören” vara vinnaren och skapa fördelar i det ”nya”.  Vi som individer behöver ta kommandot över våra liv. Det kommer vara en förutsättning för att klara av de nya krav som kommer med distansarbete, ett ”lösare” sätt att organisera arbetet och större utmaningar med att skilja på arbete och fritid. I slutet hittar du 6 tips för hur du utvecklar ditt ledarskap – hur du blir regissören i ditt liv.

”Det enda jag vet är att jag ingenting vet”

Sokrates var den som yttrade dessa kända ord för väldigt, väldigt länge sedan. Det är ett uttryck jag lägger till min repertoar, för den här pandemin som världen nu drabbats av, kunde jag i min vildaste fantasi inte föreställa mig. Att förändring är en naturlig del av livet är inget konstigt, men på det här sättet? Den enda jag vet är vi egentligen ingenting vet om vad som väntar, men att vi ändå måste förhålla oss till det som sker.

Vi kan bara konstatera att vi måste ställa om, lära om och göra saker och ting annorlunda. Det är ju i sig ingenting konstigt eftersom svårigheter, utmaningar och förändringar är en del av att vara människa och vi är vana att anpassa oss och ställa om. Men nu måste alla ta ett större ansvar för sin egen situation och eget liv i det nya arbetslivet som nu håller på att formas. Enligt Christer Karlsson, forskare och professor vid Copenhagen Business School, kommer omkring 20 procent av de som börjat jobba hemma med anledning av pandemin fortsätta att göra det även efter. Distansarbetet har ökat från 15 till 57 procent under krisen, enligt en undersökning av Kantar Sifo. I samma studie framkommer att hela 40 % tror att de kommer arbeta mer på distans efter pandemin. Trots detta tycker många att det är svårt att navigera och motivera sig själv i det nya arbetslandskapet, vilket jag tänker beror på att vi är ovana att leda oss själva.

Nya krav på alla nivåer

Den här förändringen ställer krav på alla nivåer. Chefer måste säkerställa att det finns en struktur för arbetet så att ingen utsätts för orimlig arbetsbelastning. Calle Rosengren, forskare vid Lunds universitet, säger att distansarbete kräver större tydlighet från arbetsgivaren, men att även familjen bör ha tydliga strategier för hur detta ska hanteras, så att barnen vet när föräldrarna är på ”jobbet”.

Självledarskap är att att göra medvetna val utifrån egna värderingar, att vara mindre utifrånstyd och har förmågan att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det handlar om att skapa en förståelse för nuläget, måla upp det önskade läget och se vad du behöver göra för att nå dit. Enklare uttryckt; att veta vad du vill, förstå vad du ska göra, prioritera i vilken ordning och se till att du har rätt förutsättningar att göra det.

Självledarskap går att utveckla och träna på. Genom att träna på mindfulness tränar vi upp vår förmåga i att stanna upp innan vi agerar. Att vara mindful eller medvetet närvarande handlar om att leva i nuet, att vara medveten om en upplevelse när den inträffar i realtid och acceptera det man ser eller upplever. Genom självreflektion kan man öka kunskapen om egna beteendemönster och på så sätt stärka den egna förmågan till medvetna val.

Förståelsen för hur hjärnan fungerar är en annan nyckel till att utveckla självledarskapet. Hjärnan är programmerad för överlevnad och har därför den övergripande principen sedan urminnes tider att maximera belöning och minimera hot. Den här principen har varit vår räddning länge, men när hotet inte längre består av vilda tigrar som vi behöver fly från eller spela döda för att överleva, ja då är principen inte alltid så gynnsam för oss. Hjärnan kan inte skilja på hotet från den arga kunden som skriker i telefonen eller chefen som ifrågasätter ditt arbete mot ett reellt hot som hotar din faktiska överlevnad. Och vi behöver träna på och förstå att vi trots obehag kan göra aktiva val och inte bli reaktiva trots att amygdala skickar signaler att det är dags att fly eller spela död.

Rymmaren, Romantikern och Regissören

Man kan föreställa sig tre olika ”persona” som är mer eller mindre gynnsamma i dagens samhälle; Rymmaren, Romantikern och Regissören. Rymmaren är den som tar till flykten precis såsom om personen befann sig på savannen och behöver rädda sitt liv genom att springa så snabbt det bara går. Den här personen låter sig kontrolleras av hjärnans signaler och är reaktiv och har inte speciellt stor kontroll över sin egen situation. Romantikern är den som sätter skygglappar på, surfar med och längtar tillbaka till hur det var förr eller att någon annan kommer att ta hand om situationen. Det här är lite som att spela död, vilket är annan strategi för överlevnad. Fokus på dessa två persona är enbart överlevnad. Det kommer inte att räcka i vårt nya arbetsliv eftersom kraven kommer att bli så pass mycket högre att vi måste vi iklä oss rollen som regissören.

Det är Regissören som har huvudrollen i självledarskapet eftersom individen här medvetet tagit kontrollen över sitt liv och sina beslut. Regissören leder sig själv och har lärt sig att lyssna inåt, och kan styra sina tankar och beteenden i önskad riktning. För att klara av de nya distansarbeteskraven, det ”lösare” sättet att organisera arbetet på och förmågan att skilja på arbete och fritid kommer Regissören vara den som skapar sig fördelarna i ”det nya”. Som jag ser det kommer den nya klasskillnaden, skillnaden mellan de som blir framgångsrika i arbetslivet och de som inte kommer att klara sig lika bra ligga i förmågan att leda sig själv. Behovet av att träna på medvetenhet, närvaro  ta ansvar och att reglera våra känslor så att de inte styr oss i diket kommer att vara stort. Det positiva med självledarskapet är att det kan utvecklas.

6 tips för att utveckla och stärka ditt självledarskap

1. Avsätt regelbundet tid till reflektion och att lyssna inåt. Du blir på så sätt mer medveten om dig själv och din vardag. När du kommer närmare dina värderingar och vet vad du vill ha mer/mindre av är det lättare att leda dig själv i den riktning du vill.

2. Träna medveten närvaro (mindfulness) som hjälper dig vara ett med dina känslor precis som de är, utan att värdera eller förkasta.  Fråga dig själv: Vad tycker jag om att göra? När trivs jag som bäst? Det kan hjälpa dig att identifiera vad som är viktigt för dig.

3. Var öppen för feedback, se det som en möjlighet att utvecklas. Sträva efter ”att bli, så mycket av dig själv som möjligt, bli ditt sanna jag”.

4. Ta ansvar för situationen, skyll inte din vantrivsel på jobbet på någon annan eller yttre omständigheter. Ställ dig frågan, vad vill jag bidra med? Varför väljer jag att gå till jobbet varje dag? Vad är min intention?

5. Sätt upp målbilder och bryt ner till konkreta steg du behöver göra för att nå dit du vill.

6. Ta hjälp, individuella samtal är ett kraftfullt förändringsverktyg.

Sist men inte minst, fokusera på det som du faktiskt kan påverka och bli den som sitter i förarsätet i ditt liv. I snitt lägger vi 80 procent av vår tid på sådant vi inte kan påverka, vilket är tid som du kan använda på ett mycket klokare sätt.